Структура

Училишен одбор

Преставници од редот на родителите

Преставници од редот на наставниците и стручни соработници

Преставник од основачот

Совет на родители
Ученички парламент

Записници и настани

Од Училишен одбор

Финансиски извештај 2022

Записник од седница на училишниот одбор одржан на ден 16.02.2023г.

Записник од седница на училишниот одбор одржан на ден 27.01.2023г.

Записник од седница на училишниот одбор одржан на ден 22.12.2022г.

Записник од седница на училишниот одбор одржан на ден 29.11.2022г.

Записник од седница на училишниот одбор одржан на ден 10.11.2022г.

Записник од седница на училишниот одбор одржан на ден 03.11.2022г.

Записник од седница на училишниот одбор одржан на ден 14.10.2022г.

Записник од седница на училишниот одбор одржан на ден 29.09.2022г.

Записник од седница на училишниот одбор одржан на ден 19.09.2022г.

Записник од седница на училишниот одбор одржан на ден 14.09.2022г.

Записник од седница на училишниот одбор одржан на ден 11.08.2022г.

Записник од седница на училишниот одбор одржан на ден 25.07.2022г.

Записник од седница на училишниот одбор одржан на ден 03.05.2022г.

Записник од седница на училишниот одбор одржан на ден 03.03.2022г.

Записник од седница на училишниот одбор одржан на ден 15.02.2022г.

Училишен одбор

Маја Ивановска

Претседател

Преставник од редот на родителите

Сандра Поповска

Заменик претседател

Преставник од редот на родителите

д-р Лазар Ѓуров

член

Преставник од редот на родителите

Светлана Арсеновска

член

Преставник од редот на наставниците и стручни соработници

Сања Станисановска

член

Преставник од редот на наставниците и стручни соработници

Маја Ковачева

член

Преставник од редот на наставниците и стручни соработници

Мартин Клинчаров

член

Преставник од основачот

о.о.у Љубен Лапе

Општина Аеродром, населба Јане Сандански

Контакт

улица “Васко Караѓелевски” бр.2, 1000 Скопје

02 / 24-50-220

@yahoo.com