Училишен одбор

Филип Димевски

Престедател

Преставник од редот на родителите

Маја Ивановска

Заменик претседател

Преставник од редот на родителите

Сандра Поповска

член

Преставник од редот на родителите

Светлана Арсеновска

член

Преставник од редот на наставниците и стручни соработници

Сања Станисановска

член

Преставник од редот на наставниците и стручни соработници

Маја Ковачева

член

Преставник од редот на наставниците и стручни соработници

Дејан Јакимовски

член

Преставник од основачот

о.о.у Љубен Лапе

Општина Аеродром, населба Јане Сандански

Контакт

улица “Васко Караѓелевски” бр.2, 1000 Скопје

02 / 24-50-220

ljuben_lape@yahoo.com