Структура

Училишен одбор

Преставници од редот на родителите

Преставници од редот на наставниците и стручни соработници

Преставник од основачот

Совет на родители
Ученички парламент

Записници и настани

Од Преставници од редот на наставниците и стручни соработници

Преставници од редот на наставниците и стручни соработници

Светлана Арсеновска

член

Преставник од редот на наставниците и стручни соработници

Сања Станисановска

член

Преставник од редот на наставниците и стручни соработници

Маја Ковачева

член

Преставник од редот на наставниците и стручни соработници

о.о.у Љубен Лапе

Општина Аеродром, населба Јане Сандански

Контакт

улица “Васко Караѓелевски” бр.2, 1000 Скопје

02 / 24-50-220

@yahoo.com