20-21.12.2022

🎄🎉По повод новогодишните празници, во изминатите два дена во холот на училиштето се организираше Новогодишен базар✨️

🎀Учениците, заедно со своите родители, баби и дедовци изработуваа рачни творби, украсни предмети, домашно приготвена храна при што заедно со одделенските раководители многу успешно ја реализираа активноста🎯

📌На Базарот родители, вработени во основното училиште, наставници, по симболична цена купувааа од приложените изработки💫

👉Собраните финансиски средства ќе бидат искористени за потреби на училиштето со цел подобрување на условите🌼

#zaednoMozemeSe#odNasZaNas

о.о.у Љубен Лапе

Општина Аеродром, населба Јане Сандански

Контакт

улица “Васко Караѓелевски” бр.2, 1000 Скопје

02 / 24-50-220

@yahoo.com