I-2

email: sanja.mkd22@gmail.com

ПРОФЕСИОНАЛНО (РАБОТНО) ИСКУСТВО
од февруари 2022 – до денес • ООУ „Љубен Лапе“, Скопје
• директор
од 2021 – до февруари 2022 • ООУ „Љубен Лапе“, Скопје
• претседател на Стручен актив на одделенска настава
од 2015 – до февруари 2022 (два мандати) • ООУ „Љубен Лапе“, Скопје
• претставник на СОНК во училиштето
од 2008 – до февруари 2022 • ООУ „Љубен Лапе“, Скопје
• одделенски наставник


ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ
2020 година, положен испит за директор на училиште
2015 година, стекнaто научно звање магистер по одделенска настава на Педагошки
факултет во Скопје со магистерски труд на тема: „Мултикултурализмот низ
учебниците Запознавање на околината за трето одделение и Општество за
четврто одделение“
2007 година, диплома, односно стекнато високо образование на Педагошкиот
факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Скопје
Основно и средно образование завршено во Скопје.


КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ И ЛИЧНИ
КАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЕТЕНЦИИ

Кооперативна личност, комуникативна, принципиелна, лојална, одговорна,
самоиницијативна и проактивна, прилагодлива, упорна, самоуверена,
колегијална, инвентивна, креативна, тимски играч, со лидерски вештини и
чувство за организација. Со исклучително внимание за детали. Високо ниво на
уредност и одговорност во остварувањето на работните задачи. Одлични
комуникациски способности (вербални и пишани). Способност за работа во
кратки рокови. Способност да утврдам (осознаам) и дадам приоритет на
работните задачи до крајни рокови. Со пристап на работата кон решавање
проблеми и/или предизвици и високо ниво на флексибилност и
приспособливост. Покажувам посветеност, ентузијазам, самоиницијативност
и свесност и придонесувам за поттикнување на организацијата кон нејзините
цели.
Секогаш подготвена за работа, со интерес за учење нешто ново и поинакво.
Насочена на истражување и творење во областа на образованието и
развивање на интерперсоналните компетенции и мултикултурализмот кај
децата и младите.

АВТОРСКИ ДЕЛА
2022 година
– Родова еднаквост и мултикултурализмот кај младите
2021 година
– Традициите и културата кај младите
2019 година
– Интерперсоналните граѓански компетенции како дел од клучните европски
компетенции за развој на мултикултурализмот кај младите
2017 година
– Мултикултурализмот кај децата

ЈАЗИЦИ

Мајчин јазик: македонски
Странски јазици: англиски, српски/хрватски

КОМПЈУТЕРСКИ ВЕШТИНИ
– Солидно познавање од Microsoft Office (Excel, Word, Power Point)
– Пребарување на интернет и користење на интернет алатки.

ДОПОЛНИТЕЛНА ЕДУКАЦИЈА (ОБУКИ, КУРСЕВИ, РАБОТИЛНИЦИ, СЕМИНАРИ)

ноември 2008, Велес
– Вклучување на родовата перспектива во процесот на образование-
– Родово сензитивно образование

ОУ „Стив Наумов“, 2008, Скопје
– Семинар за описно оценување за прво деветолетка

ОУ „Горѓија Пулески“, 2010, Скопје
– Семинар за описно оценување за трето деветтолетка
– Семинар преку МИОА за Реализација на наставата во I одд.деветтолетка

април 2010, Скопје
– Обука за Edu bunty совтверски програм
– Обука за Tool kid
– Успешно совладување на Tool Kid Educational Software;

04.07.2010, Сивус Едук. центар, Скопје
– Обука за Е-дневник

Cambridge, British Council
– Обука на наставници, Природни науки за I, II и III одделение

2016
– Учество на обука на наставници на тема: „Диференцирано учење и индивидуализирана настава со инклузивни деца“

октомври 2019
– Присуство на работилница на тема: „Мигрантски работници“, во Љубљана, Република Словенија, како претставник на Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија

Едукатор и учесник во повеќе работилници:

  • „Учиме,се дружиме се забавуваме“
  • „Меѓусебно запознавање“
  • „Почитување на другите (недескриминација)“
  • „Мојот роден крај-Работилница „Традиција“
  • „Соработка и другарство“
  • „Слободно време“
  • „Ние сме слични и различни“
  • „Прослава на празници“
  • „Со труд до успех“
  • Твориме заедно“

СЕРТИФИКАТИ, ПОФАЛНИЦИ, БЛАГОДАРНИЦИ, ПОТВРДИ, УВЕРЕНИЈА

јануари 2010
Certificate of participation in “Crossing the Bridges of Literacy” Conference, at FON University, Skopje

2010-2011
Потврда за присуство на обуката за Јазична писменост во почетните одделенија, од Биро за развој на образованието

2010-2011
Потврда за присуство на обуката за програмата Математика со размислување од прво до трето одделение, од Бирото за развој на образованието

2011
Потврда за учество на обуки за користење на ИКТ во наставата организирани од страна на Проектот на УСАИД за основно образование

јуни 2011
Потврда за учество на обуки за сумативно оценување организирани од страна на Проектот на УСАИД за основно образование

јули 2011
Сертификат за успешна примена на ИКТ во наставата како резултат на обуките организирани од страна на Проектот на УСАИД за основно образование со Биро за развој на образованието

октомври 2011
Сертификат за успешна примена на едукативниот робот во одделенска настава како резултат на обуките организирани од страна на Проектот на УСАИД за основно образование со Биро за развој на образованието

2011
Сертификат за успешна примена на современи приоди во наставата по математика и по запознавање на околината во одделенска настава, стекнати на обуките организирани од страна на Проектот на УСАИД за основно образование со Биро за развој на образованието

2012
Потврда од Сојуз на математичари за менторство на ученици на меѓународен математички натпревар Кенгур-2012

2013
Потврда од Сојуз на математичари за менторство на ученици на меѓународен математички натпревар Кенгур-2013

април 2013
Пофалница за успешна маска на Априлијада 2013 година, за III-1 одделение, како одделенски раководител на паралелката, oд ОУ „Љубен Лапе“, Скопје

јан-фев 2014
Потврда за присуство на интерните обуки за инклузивно образование, од ОУ „Љубен Лапе“, Скопје

февруари 2014
Благодарница за посебен придонес во проектот „Бесплатна обука по информатика“, од градоначалникот на Општина Аеродром

март 2014
Пофалница за креативни изработки на тема „РОЗА“, за IV-1 одделение, како одделенски раководител на паралелката, од ОУ „Љубен Лапе“, Скопје

април 2014
Пофалница за успешна маска на Априлијада 2014 година, за IV-1 одделение, како одделенски раководител на паралелката, од ОУ „Љубен Лапе“, Скопје мај 2014 Пофалница за учество и придонес во првиот Скопски цветен фестивал, од градоначалникот на Град Скопје

мај 2014
Благодарница за посебен придонес во развојот и афирмацијата на наставата во природа, од Рекреативен центар за деца и младинци „Мајски цвет 2010“, Струга ноември 2014 Сертификат за присуство на семинар на тема: „Новини во работно-правниот статус на вработените во јавниот сектор“, од Организацијата на работодавачи

2014
Благодарница за исклучително залагање и посветеност во реализацијата напрограмата „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем“ и добивање на статус на ЕКО – УЧИЛИШТЕ со ЗЕЛЕНО ЗНАМЕ, од ОУ„Љубен Лапе“, Скопје

јануари 2015
Потврда за присуство на училишната обука за изготвување индивидуален образовен план, од ОУ „Љубен Лапе“, Скопје

февруари 2015
Сертификат за посетување на основна обука на универзална единица за заштита и спасување на ОУ „Љубен Лапе“, од Дирекцијата за заштита и спасувањемај 2015 Сертификат за учество на обука на тема: „Најновите измени и дополнувања наЗаконот за јавните набавки, практични примери и насоки за ефективна примена восистемот за јавни набавки“ во Струмица, од Друштво за консалтинг, менаџмент, организација и едукација Бизко Груп, Скопје

април 2016
Сертификат за учество на обука на тема: „Обврските во делокругот на Советот за јавни набавки и задолжително спроведување на постапките за јавни набавки по електронски пат, согласно најновите измени и дополнувања на Законот за јавните набавки, со конкретни насоки и прктични примери за ефективна примена“, во Битола, од Друштво за консалтинг, менаџмент, организација и едукација Бизко Груп, Скопје

мај 2016
Сертификат за учество на обука на тема: „Методи и техники на интерактивно учење и интерактивна настава“, во Кратово, од Друштво за консалтинг, менаџмент, организација и едукација Бизко Груп, Скопје

мај 2016
Уверение за посетување на обуката за „Безбедност и здравје при работа“ и завршување на истата со успех, од Центар за безбедност и здравје при работа АСУЦ „Боро Петрушевски“ – Скопје

јуни 2016
Сертификат за учество на обука на тема: „Неправилности поврзани со барањата за добивање на согласности и изготвување на тендерска документација, како и правна заштита во постапките за доделување на договори за јавни набавки, во Златибор, Република Србија, од Друштво за консалтинг, менаџмент, организација и едукација Бизко Груп, Скопје

јули 2016
Сертификат за учество на обука на тема: „Методи и техники на интерактивно учење и интерактивна настава, во Кратово, од Друштво за консалтинг, менаџмент, организација и едукација Бизко Груп, Скопје

септември 2016
Сертификат за учество на 8 (осум) часовна обука на тема: „Методи и техники на интерактивна настава и интерактивно учење“ во Охрид, од Друштво за консалтинг, менаџмент, организација и едукација Бизко Груп, Скопје

октомври 2016
Специјална пофалница за учество на конкурсот: Ајде да го прославиме светскиот ден на штедењето – 31 октомври со сликање цртеж и пишување песна, од гувернерот на НБРМ и министерот за финансии

ноември 2016
Сертификат за учество на обука на тема: „Проблеми поврзани со барањата за добивање согласности и предлози за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки насочени кон олеснување и забрзување на постапката и спроведување на задолжителни електронски јавни набавки, во Солун, Република Грција, од Друштво за консалтинг, менаџмент, организација и едукација Бизко Груп,
Скопје

2012-2016
Сертификат за учество на обука во програмата Инклузивно образование, од Биро за развој на образованието

мај 2017
Диплома за учество на 42-ра Државна изложба на детски ликовни творби на тема „Народната култура како трајна инспирација во моето творештво“, во Битола, од НУ Центар за култура – Битола

јуни 2017
Сертификат за учество на обука на тема: „Активни методи на учење и подучување“,во Охрид, од Друштво за консалтинг, менаџмент, организација и едукација Бизко Груп, Скопје

март 2018
Сертификат за реализирана интерна обука на тема: „Професионални компетенции кај директорите, стручните соработници и наставниците во училиштата и изготвување личен план за професионален развој, во Скопје, од Друштво за консалтинг и услуги Коучинг – Н

март 2018
Сертификат за присуство на обука за Европас и еТвининг, од Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

септември 2018
Сертификат за присуство на Конференција на тема: „Јакнење на синдикално движење низ правна едукација на младите во синдикатот“, во Скопје, од Синдикат на станбено-деловните, комунални локално-самоуправни, водостопански, хотелиерство, угостителство и радиодифузни организации

октомври 2018
Сертификат за завршен курс, присуство на полудневна обука и положен испит по Педијатриска прва помош, од LinkAcross од Вирџинија, САД и УК за детски болести ноември 2018 Сертификат за присуство на конференција ЕКВЕТ: Промоција и размена на добри практики во спроведувањето на ЕКВЕТ помеѓу Република Македонија и Република Финска, во Скопје, од Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

јануари 2020
Потврда за учество на интерна работилница за личен и професионален развој на тема: „Соработка“ со примена на Points of you методологија

2020
Сертификат за учество во работилници од Македонско народно творештво „Развиваме и градиме млади таленти, во Скопје, од Детски културен центар Карпош август 2020 Сертификат за учество на онлајн курс на тема: Инклузивно образование, од Биро за развој на образованието

декември 2020
Сертификат за активно учество на ЕДУИНО вебинарот: „Практични совети и добри практики во користење на Microsoft Teams“, од Биро за развој на образованието јануари 2021 Сертификат за активно учество на ЕДУИНО вебинарот: „Методика и педагогија на квалитетна настава на далечина“, од Биро за развој на образованието

јануари 2021
Сертификат за придонес и развој на ЕДУИНО колективниот портал во областа на основното образование за учебната 2020/2021 година, поради успешно испраќање на видео лекција Рецитирање на стихотворба „Зима“ по предметот Македонски јазик за I одделение, од Биро за развој на образованието

2021
Сертификат за стекнати компетенции во делот на планирање и реализација на наставата преку користење на дидактичко – методички приоди и наставни методи коишто се во согласност со целите на наставата, потребите и можностите на учениците, како и за примена на современи наставни средства и помагала во
наставата и учењето, од Биро за развој на образованието

декември 2021
Уверение од Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ за познавање на македонскиот јазик и неговото кирилично писмо

о.о.у Љубен Лапе

Општина Аеродром, населба Јане Сандански

Контакт

улица “Васко Караѓелевски” бр.2, 1000 Скопје

02 / 24-50-220

@yahoo.com