Структура

Училишен одбор

Преставници од редот на родителите

Преставници од редот на наставниците и стручни соработници

Преставник од основачот

Совет на родители
Ученички парламент

Записници и настани

Од Совет на родители

Совет на родители - Записник бр.1 - 15.09.2022

Совет на родители - Записник бр.2 - 04.10.2022

Совет на родители - Записник бр.3 - 31.10.2022

Совет на родители - Записник бр.4 - 06.03.2023

Совет на родители

1-1 Александар Канурков(заменик-Владимир Трајаноски)

1-2 Цвета Ристиќ(заменик-Славица Арсова Миланова)

1-5 Влатко Ристовски (заменик-Јана Андревска Лазарова)

1-6 Снежана Камиловска Трповска (заменик-Петар Христов)

2-1 Душица Утевска

2-2 Жаклина Ајтова

2-3 Викторија Атанасовска Новески

2-4 Павлинка Стрезоска (заменик Весна Цветковска)

2-5 Сергеј Никиќ

2-6 Јасмина Златевска

3-1 Стефче Чрчев (заменик Маја Чрчева)

3-2 Лазар Ѓуров (заменик-Мирјана
Алсовска)

3-3 Снежана Тодоровска Ѓуревска

3-4 Срѓан Ѓорѓевиќ

3-5 Александар Нешкевски

3-6 Александра Чаушевски

4-1 Александра Лозаноска

4-2 Билјана Теохарева

4-3 Андријана Јовановска

4-4 Златко Никовски

4-5 Николовски Илија

5-1 Татјана Ковачевски (заменик Ирена Јаниќ)

5-2 Магдалена Лешковска (заменик Татјана
Tрајковски)

5-3 Маринела Стаматовска

5-4 Весна Стојкоски

5-5 Дејан Брзанов

6-1 Весна Ѓуровска (заменик Душица Утевски)

6-2 Зоран Ристески

6-3 Ана Филипчева (заменик Сања Симеонова)

6-4 Билјана Арсовска (заменик Маријана Клеменчич)

7-1 Искра Коровешовска

7-2 Оливера Мојсовска Величковски

7-3 Кристина Јовановска

7-4 Aлександра Пероска

7-5 Мери Димитровска (заменик Ивона Младеновска)

8-1 Димче Стојановски

8-2 Марина Стефковска

8-3 Лидија Стојанова

8-4 Валентина Митреска (заменик Васиа
Плужникова)

9-1 Татјана Ташева (заменик Љупка Јуришиќ)

9-2 Ивана Смугреска (заменик Даниела Спиркоска)

9-3 Евдокија Крстевска

9-4 Добривоје Тодоровиќ

9-5 Ванѓел Мариновски

о.о.у Љубен Лапе

Општина Аеродром, населба Јане Сандански

Контакт

улица “Васко Караѓелевски” бр.2, 1000 Скопје

02 / 24-50-220

@yahoo.com