Структура

Училишен одбор

Преставници од редот на родителите

Преставници од редот на наставниците и стручни соработници

Преставник од основачот

Совет на родители
Ученички парламент

Записници и настани

Од Преставници од редот на родителите

Преставници од редот на родителите

Филип Димевски

Престедател

Училишен одбор

Маја Ивановска

Заменик претседател

Преставник од редот на родителите

Сандра Поповска

член

Преставник од редот на родителите

о.о.у Љубен Лапе

Општина Аеродром, населба Јане Сандански

Контакт

улица “Васко Караѓелевски” бр.2, 1000 Скопје

02 / 24-50-220

ljuben_lape@yahoo.com