SySTEM of Waters

 

***Оглас за избор на ученици за мобилност 2022 во ЕРАЗМУС ПРОЕКТИТЕ КА 229***

“SySTEM OF WATERS”

КА229 ЕРАЗМУС ПРОЕКТ – SySTEM of water – СиСТЕМ на води

Третиот проект од КА 229 Еразмус + e ,, СиСТЕМ на води “ каде координатор е Велика Британија а покрај нашето училиште други партнер училишта се Италија, Унгарија и Турција.

Во изминатиот период се одржаа онлајн состаноци со координаторите. Беа договорени активности кои ќе се спроведуваат во училиштето, како и на платформата етвининг.

На онлајн состанокот на 21 септември 2021 година беше договорено

-учениците да изработат дигитално лого за проектот

-да се отвори етвининг проект на платформата со ист наслов како и проектот – SySTEM of Water 2020, каде наставничката Јасминка Костадиновска од нашето училиште ООУ Љубен Лапе Скопје,  и Rita Szekeresné Bereczki  Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Hajdúböszörmény Hungary заеднички го отворија проектот.

– се уреди ЕРАЗМУС катче за проектот

– на етвининг проектот се гласаше онлајн и учениците изгласаа лого

Исто така се спроведоа и следниве активности

  • Учениците пишуваа есеи за значењето на водата
  • Изработуваа презентации за значењето на водата
  • Изработија постери за значењето на водата
  • Изработија Новогодишни и Божиќни честитки и беа испратени по пошта

Банерот на проектот беше изложен во холот на училиштето до Еразмус катчето.

Во следниот период, доколку дозволува ситуацијата со пандемијата со КОВИД19, ќе се реализираат мобилности.

 


 

Добиен грант од Еразмус+ програмата клучна акција 2 – КА229– Стратешки партнерства за училишна размена

 

КА 229 Еразмус + e ,, СиСТЕМ на води “ каде координатор е Велика Британија е исто така во рок од 24 месеци. Во овој проект покрај нашето училиште други партнер училишта има од Италија, Унгарија и Турција.

Во изминатиот период се одржаа само 2 состанока но како резултат на БРЕГЗИТ односно напуштањето на Велика Британија од заедницата на Европската Унија настана застој во реализација на самиот проект, со што се дава можност за пролонгирање на време траењето од 12 месеци.

Освен запознавање на координаторите на училиштата и креирање на Новогодишни и Божиќни честитки од страна на учениците што беа испратени по пошта други активности не се реализирани.

Во текот на второто полугодие беше одржан само еден состанок со координаторите од земјите учеснички на 15 февруари 2021 година на која начелно беа дадени насоки за следни активности на проектот.

Еразмус + проект од КА 229 со наслов ,, СиСТЕМ на води “ е уште еден проект каде нашето училиште ,,Љубен Лапе “ е партнер училиште а координатор е училиштето ,, Thomas Becket Catholic School од Велика Британија, а други партнер училиште се ,, Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco од Италија, училиштето ,,M. Adnan Özçelik Ortaokulu од  Турција и училиштето ,, Hajdúböszörményi Eötvös József Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvu Általános Iskola és Alapfokú Muvészeti Iskola” од Унгарија .

Овој проект е предвиден да трае 24 месеци и планирани се 5 мобилности.

Цели на проектот се;

  • Учениците да се здобијат со знаење за проблемите со водата со што треба да се развиваат доживотни одржливи вредности, справување со бариерите за побарувачка и потрошувачка на вода, и на бидат информирани за водите
  • Да се подигне свеста за одржливоста на водата, свесно користење на расположливите ресурси, заштеда на вода, спречување на загадувањето на водата и важноста на водата за живите суштества
  • Наставниците да се стекнат со компетенции за настава за вода како и СТЕМ вештини од 21 век
  • Зголемување на наставниот капацитет на нашите институции во однос на подигање на квалификувани граѓани кои можат да произведат решенија за потребите на вода

Да се развијат нови соработки со засегнатите страни и партнери во иднина и да се разменат искуства