Social Media in the Classroom and Prevention of Bullying

 

Оваа електронска книга „ Дигитални алатки за работа во училница – Прирачник за наставници’ е изработен од наставниците при ООУ Љубен Лапе – Скопје како краен продукт од активностите во Еразмус+ проектот ,,Социјалните медиуми во училница и превенција на меѓуврсничко насилство ”
2021-1-МК01-КА101-077630

*****************************************************************************

Завршен настан на Активности во рамки на Еразмус + КА101 проектот  ,, Социјалните медиуми во училница и спречување на меѓуврсничко насилство “ Проект бр. 2020-1-МК01-КА101 – 077630 
 
Денес 27 октомври 2021 година се одржа завршниот настан  на кој беа промовирани активностите во рамики на Еразмус +КА 101 проектот            ,, Социјалните медиуми во училница и спречување на меѓуврсничко насилство ” Проект бр. 2020-1-МК01-КА101 – 077630 
На настанот присуствуваа наставници од основните училишта од нашата општина, професори од средни училишта, директори, претставници од Националната Агенција за европски образовни програми и мобилности и наставници од нашето училиште. 
Присутните беа запознаени со сите активности на проектот од самиот почеток, за обуките на кои присуствуваа наставниците кои беа на мобилност, како и резултатите од истите. Беа промовирани брошурите изработени од наставниците како и брошурите кои ги изработија нашите ученици на работилницата која беше реализирана во склоп на проектните активности. Најголемо внимание предизвика електронската книга која е објавена како Прирачник за наставници во дигитална училница. Во прирачникот се објаснети дигитални алатки за работа во училница и користење на образовни платформи и алатки, а истата ќе биде објавена и на нашата интернет страница и ќе биде достапна за сите наставници како во нашето училиште така и за сите наставници кои сакаат да ги применуваат овие дигитални образовни платформи и алатки.
Најавена е и соработка со првата Детска Амбасада ,, Меѓаши”  за понатамошно промовирање на проектните активности како и соработка во делот за превенција на меѓуврсничко насилство.
Благодарност до директорката Марјана Панчевска за подршката и реализацијата на сите активности, Националната Агенција за европски образовни програми и мобилности и најголема благодарност до колешките наставнички реализатори на проектните активности: Jасминка Костадиновска,- координатор на проектот, Александра Пешевска Митановска, Сања Станисавовска и Тања Атанасова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************************

Дисеминација на активности во рамки на Еразмус + КА101 проектот  ,, Социјалните медиуми во училница и спречување на меѓуврсничко насилство 

Уште една работилница се одржа повторно преку платформата Zoom , и овој пат за наставниците и наставничките од училиштата од нашата општина на 20.10. 2021 година .Со нив ги споделивме нашите сознанија од обуките на мобилностите во рамки на Еразмус+КА101 проектот ,,Социјалните медиуми во училница и спречување на меѓуврсничко насилство “ наставници од ООУ ,,Браќа Миладиновци, ООУ ,,Блаже Конески, ООУ ,,Димитар Македонски, ООУ ,,Ѓорѓија Пулески, ООУ ,,Лазо Ангеловски и ООУ ,,Александар Македонски заедно со тимот од нашето училиште ООУ ,Љубен Лапе . 

Исто така и во понеделникот на 18.10. 2021 се одржа претставување на резултатите од проектот во договор со уште неколку училишта кои исто така се учесници во проекти во Еразмус+ КА101 и тоа ООУ ,,Браќа Рамиз Хамид од општина Шуто Оризари, СУГС Гимназија ,,Јосип Броз од општина Центар, Скопје, ООУ,, Кочо Рацин СкопјеООУ ,, Толи Зордумис Куманово, ООУ,, Александар Здравковски” – општина Јегновце и СУГС ,,Браќа Миладиновци “ Општина Кисела Вода.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************************

Дисеминација на активности во рамки на Еразмус + КА101 проектот  ,, Социјалните медиуми во училница и спречување на меѓуврсничко насилство 

Проектните активности беа споделени со ученици -петставници од сите одделенија кои се членови на Ученичкиот парламент при ООУ,,Љубен ЛАпе” на 20 октомври 2021 година. Учениците се запознаа со влијанието на социјалните медиуми, видови на меѓуврсничко насилство како и начини на делување за спречување на насилството. Наставничкиот тим заедно со педагошко психолошката служба спроведоа повеќе активности со учениците кои работеа на техники за прифаќање на различности, претпоставки и стереотипи и јазично/емоционална биографија. Во текот на следниот период ќе се спроведуваат повеќе слични активности со цел сите ученици заедно да придонесат за спречување на меѓуврсничкото насилство.

Тим на ученици работеше на изработка на брошура со антибулинг пораки за учениците – пораки за превенција на насилството меѓу учениците.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************************

Дисеминација на активности во рамки на Еразмус + КА101 проектот  ,, Социјалните медиуми во училница и спречување на меѓуврсничко насилство 

На 15.10. 2021 година се одржа дисеминација на активности од обуките на мобилностите во рамки на Еразмус+КА101 проектот ,,Социјалните медиуми во училница и спречување на меѓуврсничко насилство  со родители и ученици од нашето училиште ООУ ,,Љубен Лапе. Родителите и учениците присуствуваа на работилница со техники за подобрување на разбирање на различности како и превенција на межуврсничко насилство Дисеминацијата беше реализирана онлајн преку платформата Zoom со почеток од 19 часот од страна на наставничките Јасминка Костадиновска, Александра Пешевска Митановска, Сања Станисавовска, Тања Атанасова и директорката Марјана Панчевска.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************************************

Дисеминација на активности во рамки на Еразмус + КА101 проектот ,, Социјалните медиуми во училница и спречување на меѓуврсничко насилство 

На 14.10. 2021 година се одржа дисеминација на активности од обуките на мобилностите во рамки на Еразмус+КА101 проектот ,,Социјалните медиуми во училница и спречување на меѓуврсничко насилство  со наставниците од нашето училиште ООУ ,,Љубен Лапе. Дисеминацијата беше реализирана онлајн преку платформата MS Teams од страна на наставничките Јасминка Костадиновска, Александра Пешевска Митановска, Сања Станисавовска, Тања Атанасова и директорката Марјана Панчевска.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************************************

Мобилност во Валенсија , Шпанија

Во рамките на Еразмус+ КА101 проектот „Социјалните медиуми во училница и превенција на меѓуврсничко насилство (Social Media in the Classroom and Prevention of Bullying), “ во периодот од 13 септември до 19 септември 2021 година беше реализирана уште една мобилност за обука на наставници во Валенсија, Шпанија.

Тема на обуката беше ,,Дигиталните медиуми: Училница на иднината. Учесници на обуката беа наставниците – Тања Атанасова, Сања Станисавоцска, Јасминка Костадиновска, и директорката Марјана Панчевска.

Цели на обуката беа:

– Запознавање со општите теории за технологијата и социјалните медиуми

– Спознавање на најопасните последици од технологијата во нашите животи, – вклучително и сајбер- малтретирање и зависности од технологија

– Што значи да се биде тинејџер во дигиталната ера

– Позитивните аспекти на социјалните медиуми во нашата училница и да го зајакнеме ангажманот на улениците и комуникацијата со нив, фокусирајќи се на 3 категории социјални медиуми: управување со училница, видео лекции и квизови.

– Како учениците можат позитивно да ја користат технологијата во нивниот приватен живот, да го разберат светот и да ги изразат своите таленти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************************************

Мобилност во Верона

Во рамките на Еразмус+ КА101 проектот „Социјалните медиуми во училница и превенција на меѓуврсничко насилство (Social Media in the Classroom and Prevention of Bullying), “ во периодот од 30 август до 3 септември 2021 година беше реализирана мобилност за обука на наставници во Верона, Италија.

Тема на обуката беше ,,Прифаќање на различноста, превенција на малтретирање и насилство. Учесници на обуката беа наставниците – Јасминка Костадиновска, Марина Спасовска, Александра Пешевска Митановска и директорката Марјана Панчевска.

Цели на обуката беа:

– Разликување на конфликти и малтретирање, користење на стратегии за спречување и управување со истите

– Идентификување на начини за справување со конфликти особено справување со меѓуученичкото насилство;

– Разбирање на техниките што се користат за развој на емоционална и социјална интелигенција на учениците

– Подлабоко разбирање на стереотипи и дискриминација

– Подобрување на процесите на настава и учење со добри меѓучовечки односи

– Подобрување на работа во тим со колеги и зајакнување на тимската работа во училница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************************************

-Kлучна акција КА101: Учење преку индивидуални мобилности

 

Добиен грант од Еразмус+ програмата, клучна акција КА101: Учење преку индивидуални мобилности

По завршувањето на поцесот на селекција на пристигнатите апликации за рокот за
аплицирање Еразмус + Програмата за клучна акција КА101 Националната агенција за
европски образовни програми и мобилност ги објави резултатите од одобрените грантови
од програмата Еразмус+ на Европската комисија и  Нашето училиште се најде на листата
на одобрени проекти за училишно образование .
Клучнa Акција КА101: Учењето преку индивидуални мобилности создава можности за
индивидуите да ги подобрат своите вештини и зголемување на културната
свест. Проектите за мобилност на наставниците овозможуваат можност за мобилност и
меѓународна соработка со училишта од европските земји, а сето ова ќе придонесе за
интернационализација на македонските образовни институции но и за зајакнување на
нивниот личен и професионален развој и развивање на професионални вештини и
компетенции.

Во рамки на одобрениот проектот под наслов „Социјалните медиуми во училиницата и
превенција на меѓуврсничко насилство” (Social Media in the Classroom and Prevention of
Bullying), планирана е посета на два вида обуки и тоа :
– Дигитални медиуми : училница на иднината (Digital media:the classroom of the future),
– ,,Прифаќање на различитоста, спречување на малтретирање и насилство”(‘’Embracing
Diversity, Preventing bullying and violence”)
Кои имаат за цел:
– Споделување на информации од колеги / експерти во контекс на употреба на
социјалните медиуми во училницата како и спречување на малтретирање во
училиштето
– Можност за споделување искуства со учесниците на курсот (учење едни од други)
– Можност да се споредат различните училишни системи и практики, исходи , визии за
употреба на различни методи, стратегии, алатки во образованието во ЕУ
– Можност за спроведување на заеднички проекти
– Работа на конкретни интелектуални резултати во група