Social Media in the Classroom and Prevention of Bullying

Мобилност во Валенсија , Шпанија

Во рамките на Еразмус+ КА101 проектот „Социјалните медиуми во училница и превенција на меѓуврсничко насилство (Social Media in the Classroom and Prevention of Bullying), “ во периодот од 13 септември до 19 септември 2021 година беше реализирана уште една мобилност за обука на наставници во Валенсија, Шпанија.

Тема на обуката беше ,,Дигиталните медиуми: Училница на иднината. Учесници на обуката беа наставниците – Тања Атанасова, Сања Станисавоцска, Јасминка Костадиновска, и директорката Марјана Панчевска.

Цели на обуката беа:

– Запознавање со општите теории за технологијата и социјалните медиуми

– Спознавање на најопасните последици од технологијата во нашите животи, – вклучително и сајбер- малтретирање и зависности од технологија

– Што значи да се биде тинејџер во дигиталната ера

– Позитивните аспекти на социјалните медиуми во нашата училница и да го зајакнеме ангажманот на улениците и комуникацијата со нив, фокусирајќи се на 3 категории социјални медиуми: управување со училница, видео лекции и квизови.

– Како учениците можат позитивно да ја користат технологијата во нивниот приватен живот, да го разберат светот и да ги изразат своите таленти.

 

 

Мобилност во Верона

Во рамките на Еразмус+ КА101 проектот „Социјалните медиуми во училница и превенција на меѓуврсничко насилство (Social Media in the Classroom and Prevention of Bullying), “ во периодот од 30 август до 3 септември 2021 година беше реализирана мобилност за обука на наставници во Верона, Италија.

Тема на обуката беше ,,Прифаќање на различноста, превенција на малтретирање и насилство. Учесници на обуката беа наставниците – Јасминка Костадиновска, Марина Спасовска, Александра Пешевска Митановска и директорката Марјана Панчевска.

Цели на обуката беа:

– Разликување на конфликти и малтретирање, користење на стратегии за спречување и управување со истите

– Идентификување на начини за справување со конфликти особено справување со меѓуученичкото насилство;

– Разбирање на техниките што се користат за развој на емоционална и социјална интелигенција на учениците

– Подлабоко разбирање на стереотипи и дискриминација

– Подобрување на процесите на настава и учење со добри меѓучовечки односи

– Подобрување на работа во тим со колеги и зајакнување на тимската работа во училница

-Kлучна акција КА101: Учење преку индивидуални мобилности

 

Добиен грант од Еразмус+ програмата, клучна акција КА101: Учење преку индивидуални мобилности

По завршувањето на поцесот на селекција на пристигнатите апликации за рокот за
аплицирање Еразмус + Програмата за клучна акција КА101 Националната агенција за
европски образовни програми и мобилност ги објави резултатите од одобрените грантови
од програмата Еразмус+ на Европската комисија и  Нашето училиште се најде на листата
на одобрени проекти за училишно образование .
Клучнa Акција КА101: Учењето преку индивидуални мобилности создава можности за
индивидуите да ги подобрат своите вештини и зголемување на културната
свест. Проектите за мобилност на наставниците овозможуваат можност за мобилност и
меѓународна соработка со училишта од европските земји, а сето ова ќе придонесе за
интернационализација на македонските образовни институции но и за зајакнување на
нивниот личен и професионален развој и развивање на професионални вештини и
компетенции.

Во рамки на одобрениот проектот под наслов „Социјалните медиуми во училиницата и
превенција на меѓуврсничко насилство” (Social Media in the Classroom and Prevention of
Bullying), планирана е посета на два вида обуки и тоа :
– Дигитални медиуми : училница на иднината (Digital media:the classroom of the future),
– ,,Прифаќање на различитоста, спречување на малтретирање и насилство”(‘’Embracing
Diversity, Preventing bullying and violence”)
Кои имаат за цел:
– Споделување на информации од колеги / експерти во контекс на употреба на
социјалните медиуми во училницата како и спречување на малтретирање во
училиштето
– Можност за споделување искуства со учесниците на курсот (учење едни од други)
– Можност да се споредат различните училишни системи и практики, исходи , визии за
употреба на различни методи, стратегии, алатки во образованието во ЕУ
– Можност за спроведување на заеднички проекти
– Работа на конкретни интелектуални резултати во група