Предметна настава

Дејан Дамјановски – Наставник по Информатика
e-mail: dejandamjanovski82@gmail.com

 

 

 

 

Јасминка Костадиновска – Наставник по Англиски јазик
e-mail: jkostadinovska@yahoo.com