Предметна настава

Дејан Дамјановски – Наставник по Информатика
e-mail: dejandamjanovski82@gmail.com