За нашиот патрон

Патронот на училиштето е македонскиот историчар Љубен Лапе кој остава длабоки траги со својата научна, истражувачка и авторска работа во областа на историјата, пред се македонското историско минато.

Роден е во Прилеп на 11 октомври 1910 година. Основно образование завршил во Прилеп, а матура во Битола. Во 1936 година дипломирал на групата Општа историја на Филозофскиот факултет во Белград. Од 1936-1940 година работел како наставник во Трговско-занаетчиското училиште во Прилеп, од 1940-1944 година, со прекини, е професор во Подгорица, Струмица, Елхово и Панаѓуриште. Потоа работел како помошник министер за просвета на НРМ, а од 1946 година работел како професор на Филозофскиот факултет во Скопје.

Љубен Лапе – „Македонскиот Херодот“ или „Таткото на македонската историја“ – како што го нарекувале студентите, е основоположник на Филозофскиот факултет, Архивот на Македонија, Друштвото на историчарите и други институции. Добитник е на високи републички признанија и награди и целиот свој живот се грижи за збогатување на историскиот книжен и архивски фонд. Од 1976 бил редовен член на МАНУ.

Починал во Скопје на 24 ноември 1985 година.