ljubenlape@info.edu.mk
+38971123456

За училиштето

 • Лична карта
  • Општи податоци за училиштето

   Основното училиште „Љубен Лапе” се наоѓа во општина Аеродром, населба Јане Сандански, кои се дел од градот Скопје. Основната дејност на училиштето е реализација на воспитно - образовен процес. Наставата се одвива во смени, а се реализира и настава со продолжен престој од I—IV одделение. Училиштето е вклучено во многу проекти, при што наставниците и учениците ги усовршуваат своите знаења и компетенции. Учениците на натпреварите на Општинско, Градско, Републичко и Меѓународно ниво покажуваат огромни успеси.

   ljuben lape skolo

   Училишен простор и опрема

   Наставата во училиштето се одвива во објект од тврда градба и наполно одговара на барањата за изведување на современата настава. Училиштето располага со спортска сала, надворешен спортски тере, простран училишен двор кој е пристојно уреден со тревници, клупи, корпи за отпадоци. Опременоста на училиштето според критериумите и нормативите ги задоволува условите за изведување воспитно - образовниот процес. Во училиштето наставата се изведува во училници, кабинети, спортска сала и училишен двор. Покрај нив на располагање на учениците се библиотека, читална и други помошни простории. Училиштето располага со разновидна стручна литература и наставни средства и помагала согласно со нормативите по сите наставни предмети. Училиштето ги утврдува потребите за наставни средства и помагала, вклучувајќи книги, материјали за практична работа, аудио-визуелна и ИКТ опрема, и континуирано ги обновува за да соодветствуваат на современите наставни текови.

 • Историјат
  • Item 2-1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. A, ab alias assumenda aut commodi dignissimos dolorem error eveniet explicabo fugit laboriosam laborum, nemo nulla porro reiciendis rerum temporibus velit, voluptate!
 • Мисија и Визија
  • Мисија на училиштето

   ljuben lape misija

   Одличен кадар, мотивирани ученици и партиципативни семејства кои работат заедно за да обезбедат квалитетно образование, што ќе го направи ОУ Љубен Лапе водечко училиште, во кое другите училишта ќе гледаат модел.

   Визија на училиштето

   - Да обезбедиме среќна, здрава, домашна, сигурна, но сепак предизвикувачка средина за учење - Да го развиваме вкупниот потенцијал на ученикот – академски,културен,социјален и физички - Да градиме жив, рефлексивен и посветен колектив - Да охрабруваме посветена семејна поддршка и вклученост - Постојано да го подобруваме обемот и квалитетот на наставните и воннаставните активности - Да развиваме соработка и одговорност меѓу сите заинтересирани страни,вклучувајќи ја пошироката заедница - Да ја подигнеме свеста на наставниците, техничкиот персонал, родителите и сите други кои што се вклучени во училишната заедница, за важноста на секој поединец во менување на односот кон животната средина
 • Програма за работа
  • Item 4-1 Link pdf
 • Извештаии
  • Item 4-1 Link pdf
 • Куќен ред
  • Куќен ред на училиштето

   1. Учениците се должни да дојдат во училиште најдоцна 10 минути пред почетокот на наставата. 2. Учениците од I - III одделение во продолжен престој се згрижени од 7:00 - 17:00 часот, додека наставата се одвива од 8:00 - 15:00 часот. 3. Дневниот престој се реализира претпладне од 7:00 - 13:00 часот, а попладне од 10:30 - 17:00 часот.
 • Химна
  • За нашето училиште,
   Љубен Лапе име што му е,
   денес песна ние пееме,
   со него се гордееме


   Нашето училиште
   денес празник празнува,
   нашето училиште,
   на успеси се радува.


   Ученици, наставници
   ќе го слават многу генерации,
   Љубен Лапе историчарот,
   Љубен Лапе просветителот


   Нашето училиште
   денес празник празнува,
   нашето училиште,
   на успеси се радува.