ljubenlape@info.edu.mk
+38971123456

За родителите

Соработка меѓу родителите и училиштето

Со цел да бидете редовно информирани за напредокот на вашите деца во текот на школувањето Ви ги предлагаме следните форми на соработка:
1

Родителски средби на ниво на паралелка

Овие средби се планираат од страна на одделенскиот раководители воглавно се реализираат четри такви средби во текот на учебната година и тоа по следниот распоред:септември, ноември , март и јуни.
2

Индивидуални средби со одделенскиот раководител

Овие средби се остваруваат на приемни денови определени од одделенскиот раководител.
3

Индивидуални средби со предметни наставници

Овие средби се приемните денови определени од активот на соодветната генерација.
4

Општи родителски средби

Овие средби се организираат на ниво на училиштето од страна на Директорот и психолошката служба во текот на годината и тоа во септември и март, а по потреба за решавање на одредени проблеми, во секое време.
5

Средби со Директорот, психологот и педагогот

Родителите кои имаат потреба од контакти со Директорот на училиштето можат да ги остварат во последниот вторник од тековниот месец, додека со психологот и педагогот во текот на сите работни денови на училиштето
6

Ден на отворени врати

Родителите имаат право да присуствуваат со предходно најавување. Овој вид соработка ја нудиме со цел родителите да ја согледат и почитуваат училишната атмосфера каде што припаѓа неговот дете и да го осознае воспитно-образовниот процес.

Деловникот за работа со родилтелите можете да го погледнете во следниот PDF документ

превземи го документот